divendres, 3 de maig de 2013

FUNCIONS DEL CONSELL DE DISTRICTE

Consells municipals

Consells de Districte.  

 • El Consell de Districte és l’òrgan col•legiat de representació amb la finalitat de fomentar, impulsar i desenvolupar la participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals que afecten més directament la vida quotidiana dels veïns i veïnes.
 • Es constitueix un Consell de Districte per a cada un dels districtes en què es divideix la ciutat, amb la mateixa composició i funcions per a cadascun. La divisió territorial del municipi de L’Hospitalet de Llobregat és la següent:
  • Districte I: Centre, Sant Josep i Sanfeliu. Està integrat pels barris del Centre, Sant Josep i Sanfeliu.
  • Districte II: Collblanc-La Torrassa. Està integrat pels barris de Collblanc i la Torrassa.
  • Districte III: Santa Eulàlia. Està integrat pel barri de Santa Eulàlia.
  • Districte IV: La Florida-Les Planes. Està integrat pels barris de les Planes i la Florida.
  • Districte V: Pubilla Cases-Can Serra. Està integrat pels barris de Pubilla Cases i Can Serra.
  • Districte VI: Bellvitge-Gornal. Està integrat pels barris de Bellvitge i el Gornal.
 • Corresponen al Consell de Districte les funcions següents:
  • El seguiment de l’actuació municipal al districte.
  • Acordar elevar a altres òrgans municipals propostes d’actuació que donin resposta a les aspiracions dels veïns i veïnes en matèries d’interès per al districte.
  • Conèixer i analitzar les accions del Programa d’Actuació Municipal que afectin el territori del districte.
  • Fer seguiment de la gestió i el desenvolupament dels plans de barri.
  • Conèixer el projecte anual de pressupostos municipals i, especialment, els projectes i partides vinculades al territori del districte, dels quals podrà fer propostes sobre la seva aplicació.
  • Traslladar a la Junta Local de Seguretat els problemes de seguretat ciutadana del districte.
  • Traslladar als òrgans municipals les propostes de millora dels centres i equipaments del districte.
  • Promoure i fomentar l’associacionisme i la col•laboració individual i entre organitzacions potenciant la coordinació entre les diferents institucions o entitats, públiques o privades, que actuïn al territori.
  • Informar, a petició de qualsevol òrgan de govern municipal, dels projectes, activitats i serveis que afectin el territori del districte.
  • Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa vigent, així com les facultats relatives a informar-ne. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada