divendres, 3 de maig de 2013

COMPOSICIÓ DEL CONSELL DEL DISTRICTE V DEL QUE FORMEM PART


RESOLUCIÓ RELATIVA A LA DETERMINACIO NOMINAL DE LA COMPOSICIO DEL CONSELL DEL DISTRICTE V (Pubilla Cases-Can Serra)
El Regidor President del Districte V, en exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel decret de l’alcaldia 9382, de 12 de desembre de 2011, en relació amb el procediment que es segueix per la designació dels membres del Consell de Districte.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 26 de febrer de 2013 va concretar la composició dels Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret núm. 2271/2013, de 13 de març va nomenar els Presidents, Vicepresidents, Secretaris i Membres de la Corporació que formaran part dels diferents Consells dels Districtes de la Ciutat.
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència núm. 2483 de data 19 de març de 2013 es va determinar el calendari de designació dels membres dels Consells dels Districtes que no corresponen a l’alcaldia, els quals consten a l’expedient nomenats d’acord amb els procediments que per cadascun dels membres preveu l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, corresponent ara efectuar la resolució que contingui la composició nominal del Consell de Districte per aplicació de l’art. 34.3 de l’esmentat Reglament.
El Regidor President del Districtes IV-V en exercici de les facultats que li atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent,
D I S P O S O :
PRIMER.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte V a l’empara de l’art. 33.b) i l’acord del Ple de data 26 de febrer de 2013 els 4 veïns i entitats per raó de la seva tasca significativa a l’àmbit territorial del Districte els següents:
- Jaume Barris Ballestin
- Marisa Pozo García
- Rafael Izquierdo García
- Francisco Tenllado Sánchez
SEGON.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE V la qual deriva de les actuacions i resolucions que consten en l’apartat anterior i la part expositiva de la present Resolució i que és la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: José Castro Borrallo
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Juan Carlos del Río Pin
c) VOCALS DEL CONSELL:
a. Cristian Alcazar Esteban, Regidor en representació del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya.
b. Javier Díaz Crespo, Regidor en representació del Grup del Partit Popular de Catalunya.
c. Jordi Monrós i Ibáñez, Regidora en representació del Grup de Convergència i Unió.
d. Lluís Esteve Garnés, Regidor en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
e. Daniel Ordoñéz González, Regidor en representació del Grup de Plataforma per Catalunya.
 Daniel Giménez Barbey, en representació de l’Associació de Veïns de Pubilla Cases
 Juan Antonio Olmedo Lebrón, en representació de l’Associació de Veïns de Can Serra
 Conchi Almecija Hernández, en representació de la Comissió de Seguiment del Pla Integral de La Florida i Pubilla Casas.
 Aureliano Caballero, Representant del Consell Municipal de Serveis Socials.
 Francesc C. Utrilla Cabello, Representant del Consell Escolar Municipal.
 23 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per l’assemblea conforme preveu l’art. 34 als apartats 4.f) i 5 del Reglament.
Monica Carro Gabriel en representació de l’entitat AMPA CEIP LA CARPA
Jordi Montserrat Folch en representació de l’entitat AMPA IES TORRAS I BAGES
Ángel Antonio Checa Montiel en representació de l’entitat AMPA CEIP LOLA ANGLADA
Sebastian Gómez Allantud en representació de l’entitat COMISSIO DE FESTES DE PUBILLA
Ernesto Ortega Molano en representació de l’entitat GRUP DE FESTES CAN SERRA
Victoria Estévez González en representació de l’entitat GRUP DE DONES CAN SERRA
Luis Dorado Serrano en representació de l’entitat C.E. PUBILLA CASAS
Ricardo Reche de la Peña en representació de l’entitat FUTBOL CLUB CAN BUXERES
José Pons Martínez en representació de l’entitat CLUB PETANCA CAN SERRA
Justo Ballano San Evaristo en representació de l’entitat JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE PUBILLA CASAS
Cristobal Quesada Sánchez en representació de l’entitat ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CAN SERRA
Sandra Vélez Loayza en representació de l’entitat AS. CULTURAL BOLIVIANA YACHAY FOLK
Tomás Gonzáles Mendoza en representació de l’entitat ASOCIACION CULTURAL PERUANA SEÑOR DE LOS MILAGROS
Ahmed Yafou Fidaoui en representació de l’entitat ASSOCIACIO CULTURAL MEDITERRÀNEA
Ricard Vicente i Arnau en representació de l’entitat CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET
Rosa García Abella en representació de l’entitat GLOBAL CENTRE D’ESPLAI
Nuria Plà Perea en representació de l’entitat ESPLAI DE CAN SERRA-FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI
Dolores Gómez Torrente en representació de l’entitat ACA CASA DE FUENTEOBEJUNA EN CATALUNYA
Miguel Ángel Sánchez Bermudo en representació de l’entitat HERMANDAD ROCIERA ANDALUZA PASTORA ALMONTEÑA
María Macarrilla Franco en representació de l’entitat CENTRO EXTREMEÑO MUÑOZ TORRERO
Jesús María Marcos Martín en representació de l’entitat SOMNIS, ASSOCIACIO CATALANA DE TEATRE
Manuel Izquierdo Sánchez en representació de l’entitat FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD
Celestino Raya Rivas en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROSIS QUISTICA
 4 membres designats entre veïns/es o entitats que porten a terme una tasca significativa designats pel Regidor President del Districte per mitjà d’aquesta resolució.
- Jaume Barris Ballestin
- Marisa Pozo García
- Rafael Izquierdo García
- Francisco Tenllado Sánchez
d) SECRETARI DEL CONSELL: Manuel Ramon Ortiz Marchena
TERCER.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera sessió que tingui lloc.
QUART.- INSTAR al President del Consell del Districte per tal que convoqui la sessió extraordinària per a la constitució del Consell V el proper 14 de Maig
………………………………………………….……………………………………...
[10]U080300/00530

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada